Om Skarbo Gård

Gårdens historia

Skarbo är i dag en gård på totalt 33 ha vid östra stranden av Vendelsjön i norra Uppland men var på 1700 talet betydligt större framför allt gäller det skogsmarken. Den har gamla anor, redan på medeltiden fanns bosättningar på en plats där gården nu ligger.
parstugan 1

Den gamla mangårdsbyggnaden och ladugården är från 1700 – talet medan övriga byggnader är av senare datum.

Gården nämndes första gången i skrift som Skareboda. Skarbo är klassat som torp i jordeböckerna från 1540. Skarbo liksom andra gårdar på östra sidan av Vendelsjön var ett utmarksområde under Örbyhus Gods. Örbyhus Gods sålde Skarbo och övriga gårdar på den östra sidan av Vendelsjön till Österbybruk – Gimo AB som styckade av åkrar och ängar samt lite skog till gårdarna och behöll huvuddelen av skogsmarkerna. I slutet av tjugotalet och början av trettiotalet såldes gårdarna till respektive arrendatorer.

gammal karta 1705
Lantmäteristyrelsens arkiv, utsnitt ur Geometrisk avmätning upprättad av Jacob Braun 1705

Den geometriska mätningen från 1705 redovisar Skarbo med mangårdsbyggnad, humlegård, kålgård, åker, äng och skog samt det underliggande torpet Slobolstorpet. I skogarna fanns ända in på 1900 – talet ett antal kolbottnar i drift. Exakt när nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes är oklart men det skedde troligtvis under 1700-talet . En markerad mangårdsbyggnad återfinns på 1705 års karta.

sjobild1
En bild av viken intill husen tagen på våren innan växtligheten i sjön satt fart

Nuvarande ägare har haft gården sedan 1969 och under tiden fram till nu har tillbyggnader och nybyggnader av ekonomibyggnader och lador gjorts. Målsättningen med verksamheten är att hålla landskapet öppet. Detta har tidigare skett med hjälp av hjortar, numera med Highland Cattle och får.

Bakugn och spis                                                                                                        Tidigare hade huset 2 skorstenar, den ena från en kakelugn i det stora rummet den andra från bakugn och spis i köket. Den från vardagsrummet revs under första delen av 1900 talet den från köket i samband med omläggning av yttertaket 2011. Bakugnen och spisen var dessutom i mycket dåligt skick.                                                                                                                       Det fanns ett uttalat intresse på bygden att kunna utnyttja ugnen för brödbakning som i gamla tider,att bilda en ”brödbakarförening”.                    Vid ett informationsmöte på länsstyrelsen i Uppsala fick jag tips om att jag kunde söka EU-bidrag för restaurering av äldre byggnader.En ansökan om bidrag på 50% av drygt 50 000 skickades in.                                                                                                                                              I avvaktan på beslut lät jag för egna medel bygga en skorsten, riva den gamla spiskåpan och bygga en ny till största delen med det rensade teglet från den gamla samt byta ut den sönderbrända spisen mot en hel av samma modell som den gamla.                                                                                          Den invigdes med brödbakning på Vendeldagen den 6 juni 2019.                     I och med att bidrag beviljats kommer ugnen att fritt kunna disponeras av intresserade en dag i veckan.